Hollád Települési Értéktár Bizottság Működési Szabályzata

2021

 

A Települési Értéktár Bizottság feladata: a települési értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.

1.2. A település szempontjából meghatározó jelentőségű, a falunkhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet települési értéktár bizottsági minőségében eljárva (továbbiakban: TÉB) – annak minősít.

1.3. A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége.

 

 1. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

2.1. Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátására 3 fős bizottságot hoz létre.

2.2. A bizottság tagjai közül elnököt választ.

2.3. A bizottság tagjainak száma: 3 fő, értéktár bizottságként eljárva munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, a járási megyei közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességi szakmai és civil szervezeteket.

2.4. A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

2.5. A TÉB feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:

 • a bizottság ülésének összehívása, vezetése,
 • a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,
 • a bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, szervezetek előtt,
 • a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő továbbítása.

 

 1. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

3.1. A TÉB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.

3.2. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők egybehangzó szavazata szükséges.

3.3. A TÉB feladata:

 • a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséról való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.)
 • a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása,
 • a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,
 • a döntés a TÉB rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,
 • évente – a képviselő-testület tájékoztatása a végzett tevékenységről,
 • Megyei Értéktárba való felvételre való javaslattétel.

 

 1. A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI

4.1. Helyi értékké nyilvánításra a TÉB elnökéhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles.

4.2. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, illetve 1. sz. melléklete, továbbá 324/2020. (VII.1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az irányadó.

4.3. A beérkezett javaslatot az értéktár bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

4.4. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül, a fent leírt szavazati aránnyal a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

 

 1. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

5.1. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal, továbbá a 324/2020. (VII.1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján – szakterületenként, kategóriák szerint elkülönítve –  kell nyilvántartásba venni.

5.2. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

Hollád, 2021. július 6.

Kabai Gergely
Hollád polgármestere