Hollád

Somogy megye

Hírek, közlemények, állás

ÜgyintézésHírek, események

Ha ide kattint, a település működését érintő aktuális híreket, közleményeket találja meg. Itt vannak azok a programok is, amikre várjuk a lakosságot.

tovább »

 


 

TájképKépek Holládról

Ha ide kattint, településünkről találhat néhány jól sikerült fotót. Az "idegenek" számára egyfajta felfedezést kínálunk ezzel, az itt lakók számára pedig képekben is megmutatjuk, milyen szép helyen élhetnek.

tovább »

 


 

ÁllatorvosHétvégi állatorvosi ügyelet

Ide kattintva az aktuális hétvégi orvosi ügyelet beosztását találja, természetesen az elérhetőségekkel együtt. Frissítés: minden héten pénteken vagy szombaton.

tovább »

Honlapajánló

Balatonszentgyörgy »

Tikos »

Vörs »

Keszthely »

Marcali »

Marcali Portál »

Vasúti menetrend »

Hírkereső »

Közösségi

Ügyfelekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Hollád Község Önkormányzata

Címe (hivatalos levelezési cím): 8731 Hollád,  Fő utca 16.   

Honlapjának elérhetősége: www.hollad.hu

Telefonszáma: +36 30 4224547

Adószáma: 15399258-1-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: PIR 399256

Képviselője neve: Kabai Gergely

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László

Adatvédelmi felelős elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Faliújság, honlap

Magatartási kódex elérhetősége:

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Elektronikus iratkezelés, iktatás (ASP szakrendszer)

Adatkezelés leírása: Elektronikus iratkezelés, iktatás, általános ügyintézési tevékenységek támogatása (küldemények átvétele, érkeztetés, előzményezés, iktatás, kiadmányozás, expediálás, postázás, irattározás, selejtezés, levéltárba adás, belső iratküldések, archiválás, vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés) során keletkezett személyes adatok kezelése. A kezelendő adatok és a megőrzési idő függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Iratkezelési szabályzat valamint a 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, valamint a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatok forrása: Érintett ügyfél, természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Az iktatott dokumentumon szereplő személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (közérdek, közhatalmi jogosítvány gyakorlás)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv közérdekből vagy közhatalom gyakorlása érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelése (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Név: 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (ügyfél kérelme/hozzájárulása alapján)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv az ügyfél kérelme alapján, a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Név

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza

 

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése

Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig.  A közérdekű adatok az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.  Közérdekű adat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. Közérdekből nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 28. §, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatigénylés nem lehetséges.

Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett

Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve: 2 év; Adatigénylő lakcíme: 2 év; Adatigénylő aláírása: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése, vevő/szállító természetes személyek adatkezelése

Adatkezelés leírása: A vevőként, szállítóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatainak kezelése adatkezelő előírt adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése (pénzügyi teljesítés, számlázás, könyvelés, adózás) és dokumentálása céljából.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 2000. évi C. törvény a számvitelről,169. § (2)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adó- és számviteli kötelezettségeinek teljesítése nem valósul meg

Érintettek: Vevő, szállító természetes személy adatok

Adatok forrása: Vevő, szállító

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének neve, címe, adószáma: 8 év; Termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve, címe, adószáma: 8 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Települési térfigyelő kamerarendszer

Adatkezelés leírása: A térfigyelő rendszer üzemeltetés célja a Közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott célok közül különösen a település közbiztonságának növelése, a jogellenes köztéri magatartások megelőzése és felderítésük elősegítése, a közterületi rendre vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése, az önkormányzati vagyon védelme.   A képrögzítő eszközön a megfigyelt területre belépők képmása, tevékenysége, mint személyes adatnak is minősülő felvételek kerülnek rögzítésre, tárolásra. A felvételen beazonosítható természetes személyek jelenhetnek meg, különböző mozgást, magatartást megvalósítva, amelyből közvetett vagy közvetlen következtetések is levonhatóak. Amennyiben a kamerarendszer által rögzített adatok felhasználásra kerülnek, akkor személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, mint az érintettre vonatkozó következtetés. A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az adatkezelés részleteit, az egyes kamerák elhelyezését, látószögét külön szabályzat (Elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer adatvédelmi szabályzat/tájékoztató) tartalmazza. A képfelvevők elhelyezésére, a megfigyelt területre vonatkozó adatok, a kamerák pontos helyszíne, elhelyezése a település honlapján is közzé van téve.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2005. évi CXXXIII. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről, 7. §., 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről, 42. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből vagy közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés. Közbiztonsági, bűnmegelőzési cél nem teljesül

Érintettek: A képfelvevő eszközzel megfigyelt területen tartózkodó természetes személyek

Adatok forrása: Érintettek

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: A megfigyelt területre belépők képmása, kamerafelvétel: 30 nap

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Címzettek: megkeresésére vagy adatkérésére: rendőrség, nemzetbiztonsági szolgálat, hivatásos katasztrófavédelmi szerv, szabálysértési eljárásra jogosult szerv, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv

 

Az adatkezelés célja: GDPR rendelettel összefüggő ügyfél adatkezelés

Adatkezelés leírása: Adatkezelőre vonatkozó adatvédelmi előírások teljesítése, megfelelőség igazolása GDPReg  adatkezelési nyilvántartó szoftver támogatással. Adatvédelmi incidensek, érintetti igények nyilvántartása, kezelése, dokumentálása, az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlása céljából.  Adatkezelés ideje a természetes személyhez rendelt egyedi adatkezelések idejétől függő, annak lejártáig tart.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info törvény)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő nem tudja teljesíteni jogi kötelezettségét (bekövetkezhet a személyes adatok jogtalan tárolása és kezelése, valamint hatósági elmarasztalások)

Érintettek: Adatkezelő, adatfeldolgozó természetes személy ügyfelei, személyes adatkezelésben érintettek

Adatok forrása: Érintett, ügyfél, természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmet benyújtó érintett azonosító adatai; Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, eredménye; Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

GDPReg Kft. (3715 Gesztely, Sport u. 15.)

 

Az adatkezelés célja: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, levelezés

Adatkezelés leírása: Érdeklődőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatás céljából adatkezelő elérhetőségein, e-mailben vagy a weboldal kapcsolati űrlapon megadott, érdeklődő által elküldött üzenetek kezelése. Az üzenetek bármely személyes adatot tartalmazhatnak. Adattárolás ideje a hozzájárulás visszavonásáig  vagy ennek hiányában az ügyintézés lezárulását követő 5 évig. Az érintett az üzenet elküldésével hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben további intézkedéseket igényel a folyamat, az adatok az érintett adatkezelésekhez kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Érdeklődő elektronikusan nem tudja eljuttatni üzenetét

Érintettek: Kapcsolatfelvételt kezdeményezők

Adatok forrása: Érdeklődők

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Érdeklődő neve: Visszavonásig vagy 5 év; Érdeklődő kapcsolattartásra megadott elérhetőségi adatai: Visszavonásig vagy 5 év; Önként megadott egyéb személyes adatok: Visszavonásig vagy 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Hatósági eljárások során történő adatkezelés (jogi kötelezettség teljesítése)

Adatkezelés leírása: A közfeladatot ellátó szerv jogi kötelezettségének teljesítése érdekében a hatósági eljárásokhoz szükséges adatkezelés (pl. természetes személy ügyfelek, egyéb érintettek személyes adatainak kezelése). Az adatkezelés részleteit, a kezelt adatok körét, az adatkezelési célokat, időtartamát, címzetteket részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztató tartalmazza.

Érintettek: Hatósági eljárásban érintettek

Adatok forrása: Ügytípustól függő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Név; Hatósági eljáráshoz szükséges személyes adatok

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Részletesen az Adatkezelő szakfeladataira vonatkozó egyedi tájékoztatója tartalmazza.

 

Az adatkezelés célja: Panasz és a közérdekű bejelentés

Adatkezelés leírása: Panaszok és a közérdekű bejelentések kezelése, rögzítés, elbírálást megalapozó vizsgálat, elbírálás, a szükséges intézkedések megtétele céljából. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt.” A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Szóban vagy személyesen tett bejelentés esetén bejelentő kérheti személyes adatainak zártan történő kezelését, írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell. Zárt adatkezelés esetén iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető. A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 1.§ (1), 16. §, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv), 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kötelező adatszolgáltatás.

Érintettek: Panaszos, bejelentő, bejelentésben érintett személy

Adatok forrása: Panaszos, bejelentő

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve): 2 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 2 év; Bejelentésében foglalt további személyes adatok: 2 év; Aláírás (telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével): 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv (2013. évi CLXV. törvény 1. § (5), 3. § (3))

 

Az adatkezelés célja: Veszélyhelyzetben alkalmazandó adatkezelések

Adatkezelés leírása: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető veszélyhelyzet során az önkormányzatra átruházott feladatok teljesítése, az állampolgárok életének, egészségének, vagyonának megóvása érdekében elrendelt teendőkkel és intézkedésekkel kapcsolatban (pl. ellátásról való gondoskodás, étkeztetés). Az adatgyűjtés a veszélyhelyzet, rendkívüli intézkedések megszűnéséig tart. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Magyarország Alaptörvénye: A különleges jogrend, a rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályokban meghatározott pontok 48-54. cikk, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, a veszélyhelyzet kihirdetésekor meghozott hatályos jogszabályok

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Közérdekből, közhatalom gyakorlásához szükséges adatkezelés.

Érintettek: Veszélyhelyzetben érintett személy

Adatok forrása: Nyilvántartás, érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Érintett személy személyazonosságának megállapításához szükséges adatok: 10 év; Adatkezelés céljához szükséges egyéb adatok: 10 év

Különleges személyes adatok: Adatkezelés céljához szükséges, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: 10 év (9. cikk (2) i pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Különleges jogrend alapján meghatározott előírt intézkedések kivitelezésében részt vevő társszervek

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-       az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-       az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-       az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-       az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-       az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-       amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-       amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg  Adatnyilvántartó szoftverrel készült.

A GDPR szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.

A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk. A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek.

Az adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést – jogszerűség,- tisztességes eljárás és átláthatóság,- célhoz kötöttség,- adattakarékosság,- pontosság,- korlátozott tárolhatóság,- integritás és bizalmasság.

 Hollád  Község Önkormányzatának nyilvános képviselő-testületi üléseivel kapcsolatos 

 Adatkezelési tájékoztató 

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Hollád Község Önkormányzata

Címe (hivatalos levelezési cím): 8731 Hollád,  Fő utca 16.   

Honlapjának elérhetősége: www.hollad.hu

Telefonszáma: +36 30 4224547

Adószáma: 15399258-1-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: PIR 399256

Képviselője neve: Kabai Gergely

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László

Adatvédelmi felelős elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Faliújság, honlap

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata,mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatoknak a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

Az Önkormányzat a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Az adatkezelés célja:  A nyilvános képviselő-testületi ülések dokumentálása és a lakosság tájékoztatása, testületi ülésen készült fénykép-, videófelvételek további felhasználása, nyilvános felületen közzététele. Nyilvános felület megnevezése : www.hollad.hu

 

Az adatkezelés leírása: A nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó eseményhez, tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményiről való szabad tájékoztatáshoz kötődik.[1]

Adatkezelés jogalapja: Az az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Vonatkozó jogszabály(ok):  Az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete; Ptk 2:48 § (2)bek.

Kezelt adatok köre: A testületi ülésen részt vevőkről (érintettek) készült kép, és hangfelvételek.

Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvek elkészítése, illetve a médiafelületről való törlés.

 

Az érintettek jogai: Tiltakozáshoz való jog[2]

                             Törléshez való jog[3]

Az érintettnek (Önnek) joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ) panaszt benyújtani.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu

 

Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Önkormányzatunkat.

 

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg  Adatnyilvántartó szoftverrel készült.

A GDPR szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.

A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk. A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek.

Az adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést – jogszerűség,- tisztességes eljárás és átláthatóság,- célhoz kötöttség,- adattakarékosság,- pontosság,- korlátozott tárolhatóság,- integritás és bizalmasság.[1] 28/2014. (IX. 29.) AB határozat

[2] Adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikk (1) e)

[3] Adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikk (1) a)

 

Önkormányzattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Hollád Község Önkormányzata

Címe (hivatalos levelezési cím): 8731 Hollád,  Fő utca 16.   

Honlapjának elérhetősége: www.hollad.hu

Telefonszáma: +36 30 4224547

Adószáma: 15399258-1-14

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: PIR 399256

Képviselője neve: Kabai Gergely

Adatvédelmi felelős neve: Fentős Károly László

Adatvédelmi felelős elérhetősége: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Faliújság, honlap

Magatartási kódex elérhetősége:

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl.: bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elégséges és amire a jogszabályi felhatalmazás alapot ad.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Az adatkezelés célja: Adó szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: A települési (helyi) önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, pótlékok, bírságok, a közigazgatás hatósági eljárási illeték elszámolása, kezelése, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézése során kezelt személyes adatok rögzítése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az irat megőrzésének ideje függ az ügy típusától.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról.

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve; Adózó anyja neve; Elektronikus ügyintézésnél cégkapu, ügyfélkapu azonosító; Adózó adóazonosító jele, adószáma

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Szociális kérelmek

Adatkezelés leírása: Kérelem alapján történő, törvényben meghatározott szociális ellátásokra vonatkozóan kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint Helyi rendelet alapján, az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az ügyfél részére nem állapítható meg szociális ellátás.

Érintettek: Kérelmező ügyfél

Adatok forrása: Kérelmező ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező azonos lakcímen élő személyek személyes adatai: 15 év; Jövedelmi adatai: 15 év; Kérelmező ügyfél neve, születési neve: 15 év; Kérelmező ügyfél születési helye, ideje: 15 év; Kérelmező ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye: 15 év; Kérelmező ügyfél TAJ száma: 15 év; Kérelmező ügyfél állampolgársága: 15 év; Kérelmező ügyfél és a vele közös háztartásban élők személyes adatai: 15 év; Kérelmező ügyfél és a vele közös háztartásban élőkre megállapított egy főre eső havi jövedelem: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Képviselő-testület

 

Az adatkezelés célja: Adók módjára történő behajtások

Adatkezelés leírása: Befizetések, adótartozások behajtása, végrehajtása, adók módjára behajtandó köztartozások iratai során keletkezett személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adók módjára történő behajtása nem lehetséges

Érintettek: Ügyfél, behajtást kérő

Adatok forrása: Adózók törzsadat nyilvántartása

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve: 10 év; Adózó anyja neve: 10 év; Adózó születeési helye, ideje: 10 év; Adózó adószáma vagy adóazonosító jele: 10 év; Adózó ügyfélkapu, cégkapu adatai: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Belügyminisztérium (1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Végrehajtást indító közjegyző iroda

 

Az adatkezelés célja: Igénybejelentő nyilatkozat téli rezsicsökkentéshez

Adatkezelés leírása: A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lap benyújtása a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására. A Korm. határozat 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése. Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat elektronikus úton. Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közműszolgáltatóktól is. Az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez, adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  alkalmazásával, 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Rezsicsökkentési támogatás nem vehető igénybe.

Érintettek: Kérelmet benyújtó nyilatkozó

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Nyilatkozó neve, születési neve; Nyilatkozó születési helye, ideje; Nyilatkozó anyja neve; Nyilatkozó lakóhelye; Nyilatkozó tartózkodási helye; Nyilatkozó Igénybejelentés szerinti ingatlan címe

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatkezelés jellege: Közös adatkezelés

További adatkezelő(k): BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv (1903 Budapest, Pf.: 314), Belügyminisztérium (1903 Budapest, Pf.: 314)

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Helyi rendeletben szabályozott rendszeres saját ellátások

Adatkezelés leírása: Önkormányzat által biztosított rendszeres segélyek biztosítása, étkezési térítés hozzájárulás során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Helyi rendelet alapján, az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A kérelmező részére a helyi rendeletben meghatározott rendszeres segély nem állapítható meg.

Érintettek: Érintett ügyfél

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Támogatásban részesülő neve, születési neve: 2 év; Születési helye, ideje: 2 év; Anyja neve: 2 év; Lakcíme, tartózkodási helye: 2 év; Számlaszáma: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Javaslatok, bejelentések, fogadónappal kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Javaslatok, bejelentések, fogadónapokon keletkezett jegyzőkönyvek és emlékeztetők során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről,  78/2012. (XII. 28.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A bejelentések, kérelmek, panaszok és a fogadónappal kapcsolatos ügyek nem hajthatók végre.

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok: 2 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 2 év; A bejelentésében foglalt további személyes adatok: 2 év; Aláírás: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Más hivatal vagy eljáró szerv, ha saját hatáskörben nem dolgozható fel az eljárás

 

Az adatkezelés célja: Gazdálkodási szakrendszerben történő adatkezelés

Adatkezelés leírása: Az államháztartás szervezeteinek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettségek ellátásának biztosítása során kezelt személyes adatok. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Központi adatbázis, érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés céljának megvalósulása

A kezelt adatok köre, időtartama: Szakrendszerbe beérkező magánszemélyek személyes adatai

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Helyi adóbevallás, adókivetés és a hozzá kapcsolódó ügyek

Adatkezelés leírása: Iparűzési-, gépjármű-, kommunális- és építményadó valamint az ide tartozó adóellenőrzés, adategyeztetés, adókivetés, túlfizetés, téves befizetés, adókedvezményi-mentességi ügyek során keletkezett személyes adatok kezelése.  Az Önkormányzat természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre. Az Önkormányzat az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve - ennek hiányában - levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1990. évi C. törvény a helyi adókról, 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről, 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Ügyfél

Adatok forrása: Adózó, egyéb társhatóságok

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adózó neve, születési neve: 15 év; Adózó anyja neve: 15 év; Adózó születési helye, ideje: 15 év; Adózó adóazonosító jele, adószáma: 15 év; Elektronikus ügyintézésnél cégkapu, ügyfélkapu azonosító: 15 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1389 Budapest, Pf.: 133.)

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adatkérés esetén

 

Az adatkezelés célja: Köztemetés eljárás

Adatkezelés leírása: A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik az ehhez kapcsolódó személyes adatok kezelése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  III. Fejezet , Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 48. § törvény, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Kérelmező, temetésre kötelezett, elhunyt élő szülei

Adatok forrása: Elhalálozás szerinti anyakönyvvezető

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Elhalt személy személyazonosító adatai: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett neve, születési neve: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett születési helye, ideje: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett anyja neve: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett lakóhye, tartózkodási helye: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett TAJ száma: 25 év; Kérelmező, temetésre kötelezett állampolgársága: 25 év

Különleges személyes adatok: Halottvizsgálati bizonyítványban meghatározott adatok: 25 év (9. cikk (2) c pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Ebtartók nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról, helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosai, tartója és más személyek  jogainak, személyes biztonságának és tulajdonosának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Nem kerül nyilvántartásba, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után

Érintettek: Eb tulajdonosa, tartója

Adatok forrása: Eb tulajdonosa, tartója

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Eb tulajdonosának, tartójának neve: 2 év; Eb tulajdonosának, tartójának címe: 2 év; Eb tartójának telefonszáma: 2 év; Eb tartójának e-mailcíme: 2 év; Adatlapot benyújtó aláírása: 2 év; Állatorvos neve, elérhetősége: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Kijelölt területi állatorvos

 

Az adatkezelés célja: Végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Meg nem fizetett tartozások, behajtás és végrehajtás kezdeményezése. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2017. évi CL. az adózás rendjéről szóló törvény, a 2017. évi CLIII. az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A végrehajtás érvényesítése elmarad.

Érintettek: Ügyfél, behajtást kérő

Adatok forrása: Adós ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adós neve, születési neve: 30 év; Adós születési helye, ideje: 30 év; Adós anyja neve: 30 év; Adós adóazonosító jele: 30 év; Adós lakóhelye, tartózkodási helye: 30 év; Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó cégkapu, ügyfélkapu adatok: 30 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Végrehajtást kérő szerv

 

Az adatkezelés célja: Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása

Adatkezelés leírása: A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartása az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások, alapfeladatok biztosítására: a települési önkormányzat bel- és külterületén élő lakosság napi szolgáltatási gondjainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatások, közszolgáltatások igénybevétele, az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítése során a személyes és különleges adatok kezelése. Adatkezelés a szolgáltatás befejezésének idejéig tart. A falugondnok tevékenységét tevékenységnaplóban kell dokumentálni a keletkező személyes adatokat. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló IV. Fejezet, Szociális szolgáltatások I. cím Az ellátások formái 57. § (1), és a II. cím, Alapszolgáltatások 60. §; helyi rendelet, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, valamint az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. az általános közigazgatási rendtartásról törvény a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szolgáltatás nem vehető igénybe

Érintettek: Szolgáltatást igénylő személy

Adatok forrása: Szolgáltatást igénylő személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Szolgáltatást igénybevevő neve: 0 év; Szolgáltatást igénybevevő aláírása: 0 év

Különleges személyes adatok: Szolgáltatásnyújtásához szükséges (esetenként különleges) személyes adatok: 0 év (9. cikk (2) b pont )

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Kormányhivatal

 

Az adatkezelés célja: Polgári védelmi terv

Adatkezelés leírása: A települést átfogó polgári védelmi terv és adattár készítése során a beosztott személyek adatainak kezelése a kiértesítő és riasztási tervben, a kijelölt befogadó és melegedő helyek tervezetében és egyéb kapcsolódó tervekben, nyilvántartásokban. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (Pvtv.) 3. § (3), valamint 20. § (1) bekezdése, Magyarország alaptörvénye, 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról 72. §; 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 19. §. (2), 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett személy

Adatok forrása: Érintett személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Nem selejtezhető

A kezelt adatok köre, időtartama: Név, (leánykori név); Anyja neve; Születési helye, ideje; Személyi igazolvány száma; Lakcím, értesítési cím; Adóazonosító jel; Telefonszám

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

 

Az adatkezelés célja: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelése

Adatkezelés leírása: A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésének célja az adatok megismerése iránti kérelmek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése az igény teljesítéséhez, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása, esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, Infotv. 30. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából, az igény teljesítéséhez, az igénynek a meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges mértékben és ideig. A közérdekű adatok az érintett beleegyezése nélkül megismertethetőek.  Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 28. §., 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatigénylés nem lehetséges

Érintettek: Adatigénylő, adatigényléssel érintett

Adatok forrása: Adatigénylő természetes személy

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Adatigénylő neve: 2 év; Adatigénylő lakcíme: 2 év; Adatigénylő aláírása: 2 év; Adatigénylő egyéb elérhetősége: 2 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fényképfelvételek további felhasználása

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) részt vevőkről készült fényképfelvételek további felhasználása az intézmény területén történő kifüggesztés céljából, közzététele pl. az intézmény által készített évkönyvben, egyéb közösségi kiadványban a közösség tájékoztatása, egyéb közösségi célokból. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. A felvételek egyéb célú, pl. nyilvános sajtófelületen vagy honlapon, nyilvános közösségi oldalon történő felhasználására, közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor.  Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.  A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású fénykép nem használható fel további célra (kivéve tömegfelvétel)

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fényképfelvétel, képmás: Visszavonásig vagy 0 év; Név (egyes esetekben): Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek zárt csoportban történő közzététele

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek), részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek zárt csoportban, belső felületen történő közzététele a csoport tagjai számára tájékoztatás, saját célú felhasználás, archiválás céljából. A felvételek egyéb célú, pl. nyilvános sajtófelületen vagy honlapon, nyilvános közösségi oldalon történő felhasználására, közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2:11.-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §,

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású felvétel nem tehető közzé zárt csoportban, belső felületen

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Levelezőrendszer üzemeltető ()

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Tárhelyszolgáltató ()

 

Az adatkezelés célja: Nem pályázati forrásból kötött beszerzést megvalósító vállalkozási szerződések

Adatkezelés leírása: Nem pályázati forrásból kötött, beszerzést megvalósító vállalkozási szerződésekkel, a szerződés előkészítésével, megrendelés visszaigazolásával, ill. a szerződés teljesítésével, dokumentálásával kapcsolatos személyes adatok kezelése.   Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy megkötését megelőzően érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Személyes adat hiánya esetén szerződés nem köthető.

Érintettek: Vállalkozó, magánszemély

Adatok forrása: Szerződés érintettjei

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Természetes személyazonosító adatok: 10 év; Kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségi adatok: 10 év; A beszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett további személyes adatok: 10 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Települési címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló (lobogó) kitűzésével kapcsolatos ügyek

Adatkezelés leírása: Magánszemély a település címerére, zászlajára és névhasználatára vonatkozó, helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló, Képviselő-testület rendelete alapján, kérelmet nyújthat be a címer, zászló vagy névhasználatra. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához

Vonatkozó jogszabály(ok): Képviselő-testület helyi rendelete

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hiányzó személyes adat esetén a kérelmet a Képviselő-testület elutasítja.

Érintettek: Ügyfél, Szervezet jogi képviselője

Adatok forrása: Érintett ügyfél

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Az adatkezelés kezdete

A kezelt adatok köre, időtartama: Kérelmező neve, születési neve: 5 év; Kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye: 5 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

Címzettek: Megyei Levéltár

 

Az adatkezelés célja: Tulajdoni lap lekérdezése hatósági ügyintézés céljából

Adatkezelés leírása: Tulajdoni lap lekérdezése hatósági ügyintézés során a személyes adatok felhasználásával. A tulajdoni lap tárolási ideje függ a hatósági eljárás megszűnésétől vagy visszavonásától. Adatkezelő az adatkezelés során keletkezett ügyiratokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint iktatja, és az iktatott iratok között az irat selejtezéséig, illetve – ennek hiányában – levéltárba adásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges

Vonatkozó jogszabály(ok): A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, az 59/2019. (III. 25.) Korm. rendelet az ingatlan-nyilvántartási és térképészeti feladatok átrendezéséről és az azzal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről, a 78/2012. (XII. 28.) számú az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló BM rendelet melléklete (Az egységes irattári terv)

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatkezelő jogi kötelezettségének nem tesz eleget.

Érintettek: Érintett ügyfél, tulajdoni lapon szereplő természetes személyek, ingatlantulajdonos, özvegyi jog jogosult, végrehajtási jog jogosult

Adatok forrása: Takarnet rendszer

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Megszűnés dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Ingatlan tulajdonos, özvegyi/végrehajtási jog jogosult neve: 0 év; Ingatlan tulajdonos, özvegyi/végrehajtási jog jogosult születési helye, ideje: 0 év; Ingatlan tulajdonos, özvegyi/végrehajtási jog jogosult anyja neve: 0 év; Ingatlan tulajdonos, özvegyi/végrehajtási jog jogosult lakcíme: 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.)

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) részt vevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készítése, fénykép készítés, dokumentálás, a résztvevők, a közösség tagjai számára sokszorosítás céljából. A fényképek, videófelvételek közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Cselekvőképtelen jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges. A felvételek elkészítéséhez adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:11-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről nem készül egyéni ábrázolású fénykép, videófelvétel (kivéve tömegfelvétel).

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Honlap/webfelület üzemeltető ()

 

Az adatkezelés célja: Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek további felhasználása, nyilvános felületen közzététele

Adatkezelés leírása: Szervezett eseményeken, ünnepségeken, rendezvényeken (pl. jeles ünnepek) részt vevőkről készült fénykép- és/vagy videófelvételek további felhasználása, nyilvános felületeken történő közzététele: az intézmény honlapján, közösségi oldalán vagy nyilvános sajtófelületen az intézmény népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása céljából. Egyes esetekben név is feltüntetésre kerülhet. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.  A felvételek felhasználásához adott hozzájárulás visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájáruló elfogadja, hogy a hozzájárulás a nyilvánosságra hozatal és az internetes technológia miatt természetéből fakadóan részben vonható vissza, a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő időszakra köti Adatkezelőt. Nincs szükség hozzájárulására a felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása

Vonatkozó jogszabály(ok): 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:11-2:14. §, 4:161. §, 2:48. §

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Hozzájárulás hiányában az érintettről készült egyéni ábrázolású fénykép nem hozható nyilvánosságra (kivéve tömegfelvétel).

Érintettek: Felvételen szereplő természetes személy

Adatok forrása: Érintett

Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: Visszavonás dátuma

A kezelt adatok köre, időtartama: Fénykép, videófelvétel: Visszavonásig vagy 0 év; Név (egyes esetekben): Visszavonásig vagy 0 év

Harmadik országba történő adattovábbítás garanciái: Nem történik harmadik országba adattovábbítás

Adatfeldolgozók:

Honlap/webfelület üzemeltető ()

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043.)

Tárhelyszolgáltató ()

 

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-       az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,

-       az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-       az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-       az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-       az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-          személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-          a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:

-       amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

-       amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

-       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén:
Tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; honlap: www.naih.hu

 

 

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg  Adatnyilvántartó szoftverrel készült.

A GDPR szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.

A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk. A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek.

Az adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést – jogszerűség,- tisztességes eljárás és átláthatóság,- célhoz kötöttség,- adattakarékosság,- pontosság,- korlátozott tárolhatóság,- integritás és bizalmasság.

Hollád község hivatalos települési honlapja. Minden jog fenntartva.